Inter House Heritage Quiz Competition, 29/04/2023 (Saturday)

Inter House Heritage Quiz Competition, 29/04/2023 (Saturday)

Results (Level-3) Grade 6-10

SR. NO STD & DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE
1 6B 1st Malay Chaudhary Lotus
2 7C Jiya Chaudhary
3 8B Jenish Kansara
4 6B 2nd Parv prajapati Rose
5 7A Aman Nayak
6 8B Aditya Verma
7 6C 3rd Atharva Lokhandvala Sunflower
8 7B Tirth Chaudhary
9 8C Darsh Patel
10 6B 4th Diya Chaudhary Aster
11 7D Hari Bhavsar
12 8C Hetuk Patel

Results (Level-4) Grade 6-10

SR. NO STD & DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE
1 9D 1st Swaraj S Rose
2 10B Anushree Patel
3 9C 2nd Vihaan Yadav Sunflower
4 10A Suhani Shah
5 9C 3rd Neev Lotus
6 10A PurviPabri
7 9D 4th Meet Chaudhari Aster
8 10C Dhyan Patel

CCA Results